Polityka prywatności

Armatis-lc zobowiązuje się, że zbieranie i przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników (dalej zwanych Danymi osobowymi) realizowane za pośrednictwem naszych witryn internetowych będzie odpowiadać obowiązującym przepisom oraz ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (dalej zwanemu RODO).

Kilka słów o RODO ...


W kwietniu 2016 r. Unia Europejska przyjęła nowe ramy prawne, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które wejdzie w życie w całej Unii Europejskiej w maju 2018 r., jest najpełniejszym i najbardziej postępowym tekstem prawym dotyczącym ochrony danych na świecie.
Uwzględnienie przez Armatis-lc jego podstawowych zasad przyjęło konkretną formę w postaci przyjęcia Regulaminu prywatności i ochrony danych osobowych (łącze) oraz niniejszej Polityki prywatności w celu przejrzystego udostępnienia wszystkim jasnych i dokładnych informacji na temat sposobów postępowania z danymi osobowymi.

Definicje ...


Przejrzystość i zaufanie rozpoczynają się od zdefiniowania w prostych słowach kilku terminów kluczowych dla zrozumienia niniejszej Polityki.

Czym są dane osobowe?

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które umożliwiają jej identyfikację, w sposób bezpośredni lub pośredni: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub adres IP ...

Czym są dane wrażliwe?
Dane wrażliwe stanowią kategorię danych osobowych, która obejmuje informacje dotyczące zdrowia, pochodzenie rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub życia seksualnego osoby.

Na czym polega przetwarzanie Danych osobowych?
Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wszelkie czynności na Danych osobowych, niezależnie od zastosowanego środka, takie jak rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, modyfikacja, analiza w połączeniu z innymi danymi oraz przekazywanie Danych osobowych.

Jakie są cele przetwarzania?

Cele czynności przetwarzania wskazują, czemu przetwarzanie ma służyć?

Jakie prawa przysługują osobom będącym Podmiotami danych?

prawo do informacji, prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenośności danych. 

Czym jest plik cookie?

Plik „cookie” jest plikiem o niewielkich rozmiarach, zwykle składającym się z liter i cyfr, wysłanym przez serwer internetowy do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym komputera Użytkownika.

Kim jest inspektor ochrony danych?

Inspektor ochrony danych (DPO) jest odpowiedzialny za wdrożenie w przedsiębiorstwach środków zapewniających zgodność z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych.

Czym jest adres IP?

Adres IP to unikalny numer, który identyfikuje urządzenie końcowe podłączone do Internetu. Takie numery przydziela się według grup geograficznych. Adres IP pozwala w ten sposób często zidentyfikować położenie geograficzne urządzenia podłączonego do Internetu.

Kilka słów o zbieraniu Danych osobowych ...


Zasadniczo Użytkownicy mogą odwiedzać nasze witryny internetowe bez podawania własnych Danych osobowych. Zastrzega się jednak, że nasze witryny mogą obejmować formularze (kontaktowe, rekrutacyjne, itp.) zawierające pola służące zbieraniu Danych osobowych.

Takie zbieranie jest uwarunkowaniem dobrowolnym działaniem ze strony Użytkownika, a nasze formularze służące zbieraniu danych, bezwzględnie niezbędnych dla realizacji celów przetwarzania, obejmują w szczególności następujące pozycje:

·  tożsamość Administratora danych,
·  cele zbierania danych, odbiorcy danych, a także zasady przechowywania danych;
·  jasna i precyzyjna zgoda, jeżeli jest wymagana;
·  zasady wykonywania praw Użytkowników przysługujących w zakresie Danych osobowych;
·  dane właściwego organu nadzoru.

W ramach powyższego zbierania danych osobowych nie zbieramy Danych wrażliwych za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą jednak przekazywać nam takie dane w sposób niezamówiony w szczególności w formie załączników (CV, list motywacyjny itp.), w którym to przypadku Użytkownicy wyrażają w sposób wyraźny zgodę na wykorzystywanie ich Danych osobowych w sposób omówiony w niniejszej Polityce.

Armatis-lc, jej jednostki zależne i partnerzy są jedynymi odbiorcami danych zbieranych za pośrednictwem naszych witryn internetowych.

Armatis-lc niniejszym zawiadamia Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., o warunkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
Cele przetwarzania
Podstawa przetwarzania
Odbiorcy danych
zarządzanie i optymalizacja relacji z klientami
prawnie uzasadniony interes w postaci zapewnienia zadowolenia i obserwacji klientów
wszystkie spółki grupy Armatis-lc
rekrutacja nowych pracowników
prawnie uzasadniony interes w postaci oceny zdolności kandydata na proponowane stanowisko
personel działu zasobów ludzkich/rekrutacji spółek grupy Armatis-lc, jak również partnerów aktywnych w konkretnych szczegółowych obszarach 
ankiety, sondaże lub statystyki służące lepszej ocenie jakości własnych usług i przewidywaniu potrzeb klientów
prawnie uzasadniony interes w postaci oceny i przewidywania potrzeb oraz zadowolenia klientów
wszystkie spółki grupy Armatis-lc
analiza i optymalizacja witryny
prawnie uzasadniony interes w postaci poprawy funkcjonalności witryny
wszystkie spółki grupy Armatis-lc, jak również partnerzy aktywni w konkretnych szczegółowych obszarach 
kontakt z Użytkownikiem celem odpowiedzi na wniosek
uprzednia zgoda podlegająca uzyskaniu za pośrednictwem formularza
wszystkie spółki grupy Armatis-lc

Kilka słów o przechowywaniu Danych osobowych ...


Podejmujemy wszelkie starania, żeby przetwarzać Dane osobowe Użytkowników odpowiednio do realizowanego celu ich przetwarzania. W związku z tym przechowujemy Dane osobowe w zależności od charakteru zbieranych Danych osobowych oraz celu ich zbierania.

Kilka słów o plikach cookie ...


Na naszych witrynach internetowych wykorzystuje się pliki cookie. Korzystając z naszych witryn internetowych, Użytkownik zgadza się na instalację plików cookie na jego urządzeniu końcowym w sposób omówiony poniżej.

Pliki cookie przede wszystkim służą ułatwieniu nawigacji w witrynie internetowej poprzez zapamiętywanie, na przykład, preferencji Użytkownika lub w celu poprawy doświadczeń i wrażeń Użytkownika. Pliki cookie mogą być następnie przechowywane na komputerze Urządzenia w celu identyfikacji jego komputera.

Nasze witryny internetowe stosują dwa typy plików cookie:
  Wewnętrzne pliki cookie

Brak
 Pliki cookie służące do pomiaru widowni

W celu optymalizacji i dostosowania naszych witryn do oczekiwań odwiedzających dokonujemy pomiarów liczby odwiedzin, liczby wyświetleń strony, a także aktywności odwiedzających na naszych witrynach i częstotliwości ich ponownych wizyt.
Nazwa pliku cookie
Cel
Czas przechowywania
 _ga
służy do odróżniania Użytkowników
2 lata
 _gid
służy do odróżniania Użytkowników
24 godziny
_gat
służy do zmniejszenia wielkości kolejki żądań
1 minuta
Zbieramy też adres IP użytkownika w celu ustalenia miejscowości, z której odbywa się połączenie. 

Jak zrezygnować z plików cookie ...


Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie z naszych witryn internetowych, może skonfigurować przeglądarkę tak, żeby odrzucać pliki cookie lub pytać, gdy nastąpi próba ich zapisu, czy Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie takiego pliku cookie. Użytkownik może również ustawić przeglądarkę tak, żeby dokonać dezaktywacji plików cookie.

W tym celu Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami: 
  •  przeglądarce Internet Explorer
  •  przeglądarce Firefox
  •  przeglądarce Safari
  •  przeglądarce Google Chrome

Kilka słów o bezpieczeństwie …


Armatis-lc wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną (dpo@armatis-lc.com).  Ponosi on odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z wymogami wszelkich realizowanych przez nas czynności zbierania i przetwarzania danych, za prowadzenie listy zarejestrowanych czynności przetwarzania, jak również za zapewnienie możliwości wykonywania przez Użytkowników przysługujących im praw dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec przetwarzania.

Armatis-lc podejmuje wszelkie środki ostrożności, żeby chronić bezpieczeństwo danych Użytkowników. W tym celu Armatis-lc wdrożyła politykę ochrony Danych osobowych odzwierciedloną we wdrożonych środkach technicznych i organizacyjnych gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostosowany do poziomu ryzyka.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane we Francji na naszej własnej infrastrukturze, jak i przez naszych podwykonawców, z siedzibą w Unii Europejskiej, na zabezpieczonych serwerach, dostępnych dla ograniczonej liczby osób dysponujących szczegółowymi uprawnieniami dostępu do tych systemów.

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Armatis-lc nie udziela żadnej gwarancji ani zapewnień dla takich zewnętrznych witryn i zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z informacjami na temat środków ochrony prywatności i bezpieczeństwa wdrożonych na takich zewnętrznych witrynach internetowych.

Kilka słów o prawach podmiotów danych …


Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w świetle RODO użytkownik ma prawo bezpłatnego dostępu, sprostowania, usunięcia i przenośności Danych osobowych. Może również wnioskować o ograniczenie przetwarzania swoich Danych osobowych lub wyrazić sprzeciw, kontaktując się z DPO naszej Grupy pod adresem dpo.service@armatis-lc.com.
Zgodnie z przepisami, do powyższych wniosków należy załączyć kopię dowodu tożsamości z podpisem osoby, której dotyczą dane oraz w stosownych sytuacjach adres pocztowy, na który powinny zostać przekazane informacje.

Użytkownik ma też prawo do złożenia skargi we właściwym urzędzie nadzoru i uzyskania bardziej wyczerpujących informacji o przysługujących mu prawach

http://www.giodo.gov.pl/

Nasza witryna internetowa może instalować pliki cookie na urządzeniu Użytkownika, żeby zapamiętywać dane logowania, preferencje, żeby optymalizować oferowane funkcjonalności oraz tworzyć materiały marketingowe dostosowane do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Kontynuując nawigację w witrynie, bez zmiany ustawień plików cookie w przeglądarce, Użytkownik wyraża zgodę na ich stosowanie. Żeby uzyskać więcej informacji na temat Polityki prywatności
OK