Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Armatis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: – prowadzenia obecnej oraz przyszłych procedur naboru na podstawie wyrażonej zgody (art 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art 6 ust. 1 lit. f RODO)

Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Armatis Polska Sp. z o.o. tj. dostawcy usług i rozwiązań teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcą.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia. W przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Pani/Pan dane będą przetwarzane nie dłużęj niz 1 rok. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury naboru.

W każdym momencie może Pani/ Pan wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Informujemy, że ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowym. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@armatis.com

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.