Polityka prywatności i informacje prawne

Polityka prywatności

Armatis zobowiązuje się, że zbieranie i przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników (dalej zwanych danymi osobowymi) realizowane za pośrednictwem naszych witryn internetowych będzie odpowiadać obowiązującym przepisom oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO).

Kilka słów o RODO :

W kwietniu 2016 r. Unia Europejska przyjęła nowe ramy prawne, tj. RODO.  RODO, które weszło
w życie w całej Unii Europejskiej w maju 2018 r., jest najpełniejszym i najbardziej postępowym tekstem prawym dotyczącym ochrony danych na świecie.

Uwzględnienie przez Armatis jego podstawowych zasad przyjęło konkretną formę w postaci przyjęcia niniejszej Polityki prywatności w celu przejrzystego udostępnienia wszystkim jasnych
i dokładnych informacji na temat sposobów postępowania z danymi osobowymi.

Definicje :

Przejrzystość i zaufanie rozpoczynają się od zdefiniowania w prostych słowach kilku terminów kluczowych dla zrozumienia niniejszej Polityki.

Kim jest Administrator danych ?

Adminsitrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Kim jest Użytkownik ?

Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzajaca naszą stronę internetową.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to natomiast osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub adres IP itp.

Czym są dane osobowe szczegolnej kategorii?

Dane osobowe szczególnej kategorii to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby oraz dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, niezależnie od zastosowanego środka, takie jak rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, modyfikacja, analiza w połączeniu z innymi danymi oraz przekazywanie danych osobowych.

Jakie są cele przetwarzania?

Cele czynności przetwarzania wskazują, czemu przetwarzanie ma służyć.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe przetwarzamy (podmiotom danych)?

Podmiotom danych przysługuje prawo wycofania zgody, prawo do informacji, prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania danych osobowych

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

W sytuacji, gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody, w każdym momencie istnieje prawo do jej wycofania. Zostaniesz o tym każdorazowo poinformowany. Informujemy, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DOSTĘPU

Masz prawo uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie dane przetwarzamy. Możesz bezpłatnie zażądać kopii Twoich danych, które przetwarzamy. Każdorazowo poinformujemy Cię m.in. o celach przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, o innych Twoich prawach, o źródle pozyskania danych osobowych, jeśli dane te nie zostały uzyskane od Ciebie, oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu.

Wyciąg z rejestru zostanie przesłany na Twój adres, który zarejestrowaliśmy w naszych systemach lub jeśli tak zdecydujesz, może zostać odebrany w naszym biurze po uprzedniej identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

PRAWO SPROSTOWANIA

Masz prawo aktualizować swoje dane, aby mieć pewność, że zawsze mamy prawidłowe informacje. Wypełniając Twoje żądanie aktualizacji danych, niezwłocznie sprostujemy lub/i uzupełnimy niekompletne dane.

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych, które przetwarzamy jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane,
 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa do ich przetwarzania,
 • usunięcie jest wymagane celem wywiązania się ze zobowiązań prawnych przewidzianych w prawie Unii lub w prawie polskim,
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie wystąpią nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy je w związku z marketingiem bezpośrednim.
 • jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

PRAWO SPRZECIWU

Masz prawo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, z przyczyn
z związanych z Twoją szczególną sytuacją jeśli podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit f RODO czyli nasz uzasadniony interes np. gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych.

PRAWO OGRANICZENIA

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przetwarzanie może być ograniczone w następujących sytuacjach:

 • jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe i poprosisz nas o korektę.
 • jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ograniczymy przetwarzanie tych danych do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
 • gdy przetwarzanie danych jest nielegalne, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w to miejsce ograniczenia wykorzystania tych danych.
 • kiedy potrzebujesz swoich danych, aby móc określić, egzekwować lub bronić roszczeń prawnych, nawet jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów naszego przetwarzania.

PRAWO PRZENOSZENIA DANYCH

Jesteś uprawniony do uzyskania danych, które nam przekazałeś tak, aby móc z nich korzystać gdzie indziej. Wykonując Twoje żądanie, przekażemy Ci Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli tego zażądasz, przekażemy Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu podmiotowi.

To prawo ma zastosowanie w przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 1 lit. a RODO),  jeśli zawarłeś z nami umowę (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa zgłoś to nam jak najszybciej. Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czym jest plik cookie?

Plik „cookie” jest plikiem o niewielkich rozmiarach, zwykle składającym się z liter i cyfr, wysłanym przez serwer internetowy do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym komputera Użytkownika.

Kim jest inspektor ochrony danych?

Inspektor ochrony danych (IOD lub DPO) jest odpowiedzialny za informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów prawa, monitorowanie przestrzegania przepisów prawa oraz współpracę z organem nadzorczym, czy osobami, których dane dotyczą.

Czym jest adres IP?

Adres IP to unikalny numer, który identyfikuje urządzenie końcowe podłączone do Internetu. Takie numery przydziela się według grup geograficznych. Adres IP pozwala w ten sposób często zidentyfikować położenie geograficzne urządzenia podłączonego do Internetu.

Kilka słów o Administratorze danych:

Administratorem danych osobowych jest ARMATIS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 9, KRS: 0000329231, adres e-mail: biuro@armatis.com.

Kilka słów o zbieraniu danych osobowych:

Użytkownicy mogą odwiedzać nasze witryny internetowe bez podawania danych osobowych. Zastrzega się jednak, że nasze witryny mogą obejmować formularze (kontaktowe, rekrutacyjne, itp.) zawierające pola służące zbieraniu danych osobowych.

Takie zbieranie jest uwarunkowaniem dobrowolnym działaniem ze strony Użytkownika, a nasze formularze służące zbieraniu danych, bezwzględnie niezbędnych dla realizacji celów przetwarzania, obejmują w szczególności następujące pozycje:

 • tożsamość Administratora danych i Inspektora Ochrony Danych,
 • cele i podstawa prawna zbierania danych, odbiorcy danych, a także zasady i okres przechowywania danych, konieczność podawana danych i konsekwencje ich niepodania,
 • jasna i precyzyjna zgoda, jeżeli jest wymagana,
 • zasady wykonywania praw Użytkowników przysługujących w zakresie danych osobowych,
 • dane właściwego organu nadzoru.

W ramach powyższego zbierania danych osobowych nie zbieramy danych osobowych szczególnej kategorii. W sytuacji, gdy prowadzimy procedurę rekrutacyjną, Użytkownicy mogą przekazywać nam takie dane w formie załączników (CV, list motywacyjny itp.). W tym przypadku Użytkownicy zobowiązani są wyrazić w sposób wyraźny zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w sposób omówiony w niniejszej Polityce.

Armatis, jej jednostki zależne i partnerzy są co do zasady jedynymi odbiorcami danych zbieranych za pośrednictwem naszych witryn internetowych.

Mamy konta i fanpage w serwisach społecznościowych. Wskutek czego może dochodzić do udostępniania Twoich danych osobowych np. na  Facebook, Instagram (produkt Facebook), Twitter, Linedin oraz Youtube. Podmioty te mają swoją siedzibę poza Unią Europejską, dlatego też dane osobowe będą udostępniane do państw trzecich (państw spoza EOG – Europejskim Obszarem Gospodarczym) przez:

Twoje dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, w tym:

 1. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii oraz podmiotom zależnym i współpracującym, Użytkownikom portalu Facebook oraz Użytkownikom portalu Instagram; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/full_data_use_policy oraz https://help.instagram.com/519522125107875
 2. Google LLC, w tym Youtube z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Użytkownikom portalu Youtube; Polityka prywatności https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl#infosecurity
 3. Linkedin Corporation z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia, Stany Zjednoczone, LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn Ireland”), Użytkownikom portalu Linkedin; Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
 4. Twitter z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone oraz Użytkownikom portalu Twitter; Polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy

Podstawy, cele, okres przetwarzania i odbiorcy danych osobowych :

Armatis niniejszym zawiadamia Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO o warunkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Cele przetwarzaniaPodstawa przetwarzaniaOkres przetwarzaniaOdbiorcy danych
zarządzanie
i optymalizacja relacji z klientami
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)czas wykonywania czynności, o których mowa w celu przetwarzania, chyba że wcześniej skorzystasz ze swoich prawspółki grupy Armatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe
rekrutacja nowych pracownikówprawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci oceny zdolności kandydata na proponowane stanowisko oraz przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. Art. 22 Kodeku pracy, który uprawnia nas do przetwarzania danych osobowych w nim wskazanych. Pozostałe dane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) czas trwania rekrutacji oraz czas niezbędny po jej zakończeniu, nie dłużej niż 1 rok od dnia zakończenia procesu rekrutacjispółki grupy Armatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe
ankiety, sondaże lub statystyki służące lepszej ocenie jakości własnych usług
i przewidywaniu potrzeb klientów
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci oceny i przewidywania potrzeb oraz zadowolenia klientów czas wykonywania czynności, o których mowa w celu przetwarzania, chyba że wcześniej skorzystasz ze swoich prawspółki grupy Armatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe    
analiza
i optymalizacja witryny
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  w postaci poprawy funkcjonalności witrynyczas wykonywania czynność,
o których mowa w celu przetwarzania, chyba że wcześniej skorzystasz ze swoich praw
spółki grupy Armatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe
kontakt z Użytkownikiem celem udzielenia odpowiedzi na wniosek, zapytanieuprzednia zgoda uzyskana za pośrednictwem formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) czas ważności zgody, tj. do czasu jej wycofaniaspółki grupy Armatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe
przygotowania oferty, dostarczenia usług oferowanych przez Administratoraprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)przez okres przygotowania oferty,  realizacji usługi oraz przez czas niezbędny po zakończeniu realizacji w/w czynności a następnie okres przewidziany przepisami prawaspółki grupy Armatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe 
realizacja wszczętego przez Ciebie procesu reklamacyjnegoprzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)przez okres wypełnienia obowiązku prawnegospółki grupy Armatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe 
ustalenia, dochodzenia i/ lub obrony przysługujących nam wobec Ciebie roszczeńprawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)okres dochodzenia roszczeń, najpóniej do momentu przedawnienia roszczeńspółki grupy Armatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe 
wypełnienia obowiązków podatkowychprzetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego wskazany w przepisach prawaArmatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe 
marketing bezpośredni usług i produktów własnych, wysyłanie informacji handlowychuprzednia zgoda uzyskana za pośrednictwem formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administrator może także prowadzić podczas realizacji umów pomiędzy nami zawartych, wtedy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest działalność promocyjna Administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do zakończenia trwania pomiędzy nami umowydo czasu skorzystania przez Ciebie z  prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzaniaspółki grupy Armatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe 
korzystanie z plików cookieszgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)do czasu skonfigurowania   przeglądarki (usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, dlatego też w takim przypadku należy skorzystać z innych praw przyslugujących osobie, której dane dotyczą). Wiecej na temat plików cookies poniżej.spółki grupy Armatis, podwykonawcy współpracujący z Administratorem, upoważnione organy państwowe 

Kilka słów o plikach cookies:

Na naszych witrynach internetowych wykorzystuje się pliki cookie. Korzystając z naszych witryn internetowych, Użytkownik zgadza się na instalację plików cookie na jego urządzeniu końcowym
w sposób omówiony poniżej.

Pliki cookie przede wszystkim służą ułatwieniu nawigacji w witrynie internetowej poprzez zapamiętywanie, na przykład, preferencji Użytkownika lub w celu poprawy doświadczeń i wrażeń Użytkownika. Pliki cookie mogą być następnie przechowywane na komputerze Urządzenia w celu identyfikacji jego komputera.

Nasze witryny internetowe stosują dwa typy plików cookie:

 • Wewnętrzne pliki cookie

Brak

 • Pliki cookie służące do pomiaru widowni

W celu optymalizacji i dostosowania naszych witryn do oczekiwań odwiedzających dokonujemy pomiarów liczby odwiedzin, liczby wyświetleń strony, a także aktywności odwiedzających na naszych witrynach i częstotliwości ich ponownych wizyt.

Nazwa pliku cookieCelCzas przechowywania
 _gasłuży do odróżniania Użytkowników2 lata
 _gidsłuży do odróżniania Użytkowników24 godziny
_gatsłuży do zmniejszenia wielkości kolejki żądań1 minuta

Zbieramy też adres IP użytkownika w celu ustalenia miejscowości, z której odbywa się połączenie.

Jak zrezygnować z plików cookie ?  

Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie z naszych witryn internetowych, może skonfigurować przeglądarkę tak, żeby odrzucać pliki cookie lub pytać, gdy nastąpi próba ich zapisu, czy Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie takiego pliku cookie. Użytkownik może również ustawić przeglądarkę tak, żeby dokonać dezaktywacji plików cookie.

W tym celu Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami:

Kilka słów o bezpieczeństwie:

Armatis wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną iod@armatis.com. Inspektor Ochrony Danych dba o zgodność przetwarzania danych osobowych z wymogami wszelkich realizowanych przez nas czynności zbierania i przetwarzania danych, pomaga Administratorowi w prowadzeniu rejestrów wymaganach przez RODO, jak również dba o zapewnienie możliwości wykonywania przez Użytkowników przysługujących im praw w tym m.in. dostępu do danych, sprostowania, czy złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Armatis podejmuje wszelkie środki ostrożności, żeby chronić bezpieczeństwo danych Użytkowników. W tym celu Armatis wdrożyła politykę ochrony Danych osobowych odzwierciedloną we wdrożonych środkach technicznych i organizacyjnych gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostosowany do poziomu ryzyka.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane we Francji na naszej własnej infrastrukturze, jak
i przez naszych podwykonawców, z siedzibą w Unii Europejskiej, na zabezpieczonych serwerach, dostępnych dla ograniczonej liczby osób dysponujących szczegółowymi uprawnieniami dostępu do tych systemów.

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Armatis nie udziela żadnej gwarancji, ani zapewnień dla takich zewnętrznych witryn. Zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z informacjami na temat środków ochrony prywatności i bezpieczeństwa wdrożonych na takich zewnętrznych witrynach internetowych.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie poprzez opublikowanie nowej wersji bądź aktualizacji poszczególnych jej zapisów.


Warunki użytkowania Witryn oraz Informacje Prawne

1 – Przyjęcie warunków

Dostęp do witryn sieci Web (dalej zwanych witryną lub witrynami) grupy Armatis (http://www.armatis.com i https://emploi.armatis.com), użytkowanie, analizy, pobieranie treści witryn itd. przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem niniejszego dokumentu oraz Warunków użytkowania i Informacji prawnych.

2 – Przedmiot

Niniejszy dokument służy określeniu warunków użytkowania witryn grupy Armatis przez Użytkowników.

3 – Informacje prawne

Witryny sieci Web grupy Armatis stanowią własność Holdingu Armatis SAS (dalej zwanego Armatis), uproszczonej spółki akcyjnej z kapitałem zakładowym w wysokości 35 157 287 euro, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw w Nanterre pod numerem 540 030 484, z siedzibą pod adresem 58, avenue Edouard Vaillant, Bâtiment UPWEST, 92100 Boulogne-Billancourt (kontakt: Tel. 0820 007 007 / contact@armatis.com)
Osobą odpowiedzialną za publikację witryn jest Audrey AKRICHE, Dyrektor ds. projektów cyfrowych Grupy, z którą można skontaktować się pod adresem 58, avenue Edouard Vaillant, Bâtiment UPWEST, 92100 Boulogne-Billancourt (kontakt: Tel. 0820 007 007 / contact@armatis.com)
Witryny są hostowane na urządzeniach spółki OVH, z siedzibą pod adresem 2 Rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja.

4 – Prawa własności intelektualnej

Całość przedmiotowych witryn (treść i forma) stanowi dzieło chronione obowiązującymi przepisami ustawowymi w zakresie praw autorskich oraz w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej w ogóle.

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskie, patenty, znaki towarowe), w tym w szczególności prawa do eksploatacji, prawa do powielania oraz prawa do zapisywania na dowolnym nośniku wszystkich lub części danych, plików i wszelkich elementów widniejących na stronach witryny, jak również prawa do prezentacji i powielania na wszelkich nośnikach, całości lub części samej witryny, prawa do modyfikacji, adaptacji lub tłumaczenia, przysługują wyłącznie Armatis.

Powielanie w całości lub części powyższych elementów, a także ogólnie powielanie całości lub części niniejszej witryny na dowolnym nośniku elektronicznym niezależnie od jego formy, jest bezwzględnie zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Armatis. Ponadto wszystkie znaki towarowe wzmiankowane i logo prezentowane w witrynie należą do ich odpowiednich właścicieli.

5 – Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności

W żadnym wypadku Armatis nie ponosi odpowiedzialności za istotne błędy, jakie mogły wkraść się w dokumenty prezentowane w witrynie pomimo najwyższej staranności przy ich publikacji. Armatis nie ponosi również odpowiedzialności za informacje, komentarze i opinie publikowane w innych witrynach, do których hiperłącza zawiera witryna i na które Armatis nie ma żadnego wpływu redakcyjnego.
Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Armatis z odpowiedzialności za wszelkie kroki prawne podjęte lub roszczenia wniesione przeciwko niej przez osoby trzecie w związku z użytkowaniem Witryny przez Użytkownika w sposób odmienny od postanowień zawartych w Warunkach użytkowania i Informacji prawnych.
Armatis nie ponosi również odpowiedzialności za błędy transmisji danych spowodowane przez różne sieci internetowe lub niezgodności spowodowane przez Przeglądarkę Użytkownika.

6 – Ochrona Danych osobowych

Podczas przeglądania naszych witryn internetowych, realizacji wyszukiwań i korzystania z naszych usług Użytkownik powinien dysponować pełną i precyzyjną informacją o tym, jak postępujemy z jego danymi osobowymi. Tego rodzaju informacja stanowi podstawą wzajemnego zaufania… Proszę zapoznać się z naszym Internetowym regulaminem ochrony danych osobowych 

7 – Zmiana warunków użytkowania

Armatis zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym terminie i bez uprzedniego powiadomienia zmian do Warunków użytkowania i Informacji prawnych zawartych w jej witrynie sieci Web. Użytkownicy będą automatycznie związani powyższymi zmianami w przypadku korzystania z witryny sieci Web, w związku z czym powinni regularnie dokonywać weryfikacji Warunków użytkowania i Informacji prawnych.

8 – Przejrzystość informacji

Zasadniczo Użytkownicy mogą odwiedzać nasze witryny internetowe bez podawania własnych danych osobowych. Zastrzega się jednak, że nasze witryny mogą obejmować formularze (kontaktowe, rekrutacyjne, itp.) zawierające pola służące zbieraniu danych osobowych.
Armatis niniejszym zawiadamia Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., o warunkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Cele przetwarzaniaPodstawa przetwarzaniaOdbiorcy danych
zarządzanie i optymalizacja relacji z klientamiprawnie uzasadniony interes w postaci zapewnienia zadowolenia i obserwacji klientówwszystkie spółki grupy Armatis
rekrutacja nowych pracownikówprawnie uzasadniony interes w postaci oceny zdolności kandydata na proponowane stanowiskopersonel działu zasobów ludzkich/rekrutacji spółek grupy Armatis, jak również partnerów aktywnych w konkretnych szczegółowych obszarach
ankiety, sondaże lub statystyki służące lepszej ocenie jakości własnych usług i przewidywaniu potrzeb klientówprawnie uzasadniony interes w postaci oceny i przewidywania potrzeb oraz zadowolenia klientówwszystkie spółki grupy Armatis
analiza i optymalizacja witrynyprawnie uzasadniony interes w postaci poprawy funkcjonalności witrynywszystkie spółki grupy Armatis, jak również partnerzy aktywni w konkretnych szczegółowych obszarach
kontakt z Użytkownikiem celem odpowiedzi na wniosekuprzednia zgoda podlegająca uzyskaniu za pośrednictwem formularzawszystkie spółki grupy Armatis

 9 – Prawo właściwe

Niniejsza witryna podlega przepisom prawa francuskiego. W sposób wyraźny postanawia się, że w razie braku polubownego rozwiązania przez Strony wszelkie spory będą przedkładane do rozstrzygnięcia przed Sąd Gospodarczy w Nanterre, który uznaje się za właściwy miejscowo, w tym także w przypadku postępowania o zastosowanie środka tymczasowego, postępowania z udziałem wielu pozwanych, postępowania odwoławczego oraz postępowania zabezpieczającego